Header image  
Bedrijfs Economisch Advies Kantoor
06 47 25 40 82
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
CHECKLIST STARTENDE ONDERNEMING

Bij de oprichting van een onderneming dient te worden gelet op de volgende zaken:

Eenmanszaak

Voor de oprichting van een eenmanszaak is geen akte nodig, de oprichting is "vormvrij". Inschrijving van de eenmanszaak in het handelsregister is verplicht. Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister, dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten.

Aansprakelijkheid bij de eenmanszaak
De eigenaar is zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden. Er is geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen. Schuldeisers (crediteuren) van de onderneming kunnen zich verhalen op uw privé-bezit en privé-schuldeisers de bezittingen van de onderneming aanspreken. Als de zaak failliet gaat, gaat ook de eigenaar failliet.

Besloten vennootschap

Oprichtingsvereisten bij een besloten vennootschap
Aan het oprichten van een BV wordt in de wet een aantal eisen gesteld. De belangrijkste zijn:
• De oprichting kan alleen bij notariële akte. In de oprichtingsakte worden de statuten van de vennootschap vastgelegd. De notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant van de statuten.
• Voor de oprichting moet het Ministerie van Justitie een zogenaamde verklaring van geen bezwaar verlenen op basis van een conceptakte die door de notaris is opgesteld. Bekeken wordt of de oprichters en toekomstige bestuurders in de laatste acht jaar niet betrokken zijn geweest bij vermogensdelicten of faillissementen. Het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar duurt enkele dagen.
• Een belangrijke eis is dat er bij de oprichting van een BV een minimumkapitaal van € 18.000 in de vennootschap moet worden gestort. Storting op de aandelen hoeft niet in geld, maar kan ook in natura, bijvoorbeeld als er onroerend goed met minimaal deze waarde op naam van de BV staat. Met het kapitaal dat bij de oprichting aanwezig moet zijn, mag overigens wel gewerkt worden.
• De BV moet worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang de BV nog niet is ingeschreven, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.
• Niet direct een oprichtingsvereiste, maar wel een verplichting van iedere BV is het opstellen van jaarstukken en het openbaar maken daarvan bij de kamer van koophandel. De eisen die de wet hieraan stelt, hangen af van de omvang van de onderneming.

Aansprakelijkheid bij een besloten vennootschap
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee zij in de vennootschap deelnemen. De BV is als rechtspersoon een zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat alle betrokken personen, zoals de directeur(en) en commissarissen, niet met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap.
Omdat er veel misbruik werd gemaakt van deze beperkte aansprakelijkheid zijn er anti-misbruikwetten opgesteld. Deze houden in dat de directeur(en) en degenen die het beleid van de vennootschap hebben bepaald, wél privé aansprakelijk zijn wanneer:

• de bestuurder voor de onderneming te zware contractuele verplichtingen is aangegaan en hij bij het aangaan van die verplichtingen wist of kon voorzien dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen (dit wordt gezien als een onrechtmatige daad van de bestuurder)
• het onvermogen om belastingen en premies te betalen niet of niet tijdig wordt gemeld

• aannemelijk is dat het onvermogen om belastingen en premies te betalen een gevolg is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur in een periode van drie jaar voorafgaand aan de melding
• de BV failliet gaat en dit faillissement het gevolg is van onbehoorlijk bestuur van de directie of degenen die het beleid bepaalden in de periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement. Als er geen jaarstukken worden gedeponeerd bij het handelsregister wordt onbehoorlijk bestuur verondersteld.
Verder is er sprake van privé-aansprakelijkheid voor handelingen in de oprichtingsfase van de BV. Die aansprakelijkheid eindigt als de eenmaal opgerichte BV de handelingen bekrachtigt. Ook is er sprake van privé-aansprakelijkheid als de BV niet is ingeschreven in het handelsregister.
Ten slotte valt het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders vaak weg doordat banken de directeur/grootaandeelhouder privé laten meetekenen voor leningen bestemd voor de BV. Hierdoor wordt hij naast de BV ook persoonlijk aansprakelijk.

Voor nadere informatie aangaande rechtsvormen kunt u contact opnemen met Kleijssen Beak.